*** 113.15
Nikolai Dmitruk2
D
*** 106.14
Nikolai Dmitruk1
D
*** 95.87
Nikolai Dmitruk1
*** 95.46
Nikolai Dmitruk
D
*** 89.54
Nikolai Dmitruk
D
advancing 87.83
Nikolai Dmitruk
D
tent 84.56
Nikolai Dmitruk
*** 81.94
Nikolai Dmitruk
D
*** 80.03
Nikolai Dmitruk
D
"Winter has arrived ..." 78.03
Nikolai Dmitruk
*** 76.69
Nikolai Dmitruk
*** 68.26
Nikolai Dmitruk
half. Koh Lanta. 2015 64.66
Nikolai Dmitruk
D
lizard. evening flight N2 63.45
Nikolai Dmitruk
D
*** 63.23
Nikolai Dmitruk
sunset Solovki 62.86
Nikolai Dmitruk
D
Road 60.77
Nikolai Dmitruk
*** 60.73
Nikolai Dmitruk
*** 59.77
Nikolai Dmitruk
*** 59.71
Nikolai Dmitruk
*** 59.11
Nikolai Dmitruk
*** 59.10
Nikolai Dmitruk
D
return. Koh Lanta. 2015 59.08
Nikolai Dmitruk
*** 59.03
Nikolai Dmitruk
*** 58.82
Nikolai Dmitruk
D
in silence 2. 2013 58.74
Nikolai Dmitruk
 
 
***
 
 
***
Discussion