Inverted tower 23.11
Sergey Shaposhnikov
Boka Kotorska 12.26
Sergey Shaposhnikov
Virpazar 18.17
Sergey Shaposhnikov
Saint Michael Church 9.20
Sergey Shaposhnikov
Nothing lasts forever 10.19
Sergey Shaposhnikov
Deep forest 4.84
Sergey Shaposhnikov
Exploration 7.79
Sergey Shaposhnikov
3 vs. 1 26.07
Sergey Shaposhnikov
Darkside 52.59
Sergey Shaposhnikov
The valley 19.60
Sergey Shaposhnikov
Moscow morning 49.56
Sergey Shaposhnikov
After thunder 23.81
Sergey Shaposhnikov
Harbor 4.94
Sergey Shaposhnikov
the cool 11.35
Sergey Shaposhnikov
Ice cream and sparkles 14.38
Sergey Shaposhnikov
the tide 17.38
Sergey Shaposhnikov
Quiet Florence 15.59
Sergey Shaposhnikov
Fragrance 3.69
Sergey Shaposhnikov
Distant future 28.66
Sergey Shaposhnikov
Enjoy the silence 38.02
Sergey Shaposhnikov
Stripes 13.97
Sergey Shaposhnikov
Good night Lyon 15.99
Sergey Shaposhnikov
Walk this way 11.60
Sergey Shaposhnikov
Forum Romanum 7.76
Sergey Shaposhnikov
The port of Nice 6.87
Sergey Shaposhnikov
Piazza San Pietro 6.03
Sergey Shaposhnikov
Sunset panorama of Lyon 12.88
Sergey Shaposhnikov
the curve 11.21
Sergey Shaposhnikov
Last day of Italian summer 12.07
Sergey Shaposhnikov
Colors of Venice 12.88
Sergey Shaposhnikov
Hot summer day in Martigues 17.82
Sergey Shaposhnikov
calm beauty 10.36
Sergey Shaposhnikov
Jean Mace station 6.83
Sergey Shaposhnikov
 
 
***
 
 
***
Discussion