D
At dawn 105.24
Gosha
*** 51.46
Gosha
*** 62.82
Gosha
*** 66.53
Gosha
D
*** 130.74
Gosha
D
The birth of a new day 107.98
Gosha
In anticipation of a new day 78.60
Gosha
*** 100.99
Gosha
*** 53.74
Gosha
*** 80.46
Gosha
D
*** 139.76
Gosha
D
*** 87.35
Gosha
D
*** 91.69
Gosha
Sunset at the Minsk Sea 60.77
Gosha
*** 65.79
Gosha
D
*** 84.69
Gosha
*** 55.03
Gosha
D
*** 100.86
Gosha
*** 75.29
Gosha
*** 63.46
Gosha
*** 62.01
Gosha
*** 55.30
Gosha
D
*** 77.94
Gosha
*** 57.77
Gosha
*** 62.59
Gosha
D
*** 88.16
Gosha
*** 53.22
Gosha
D
*** 108.47
Gosha
*** 69.49
Gosha
*** 93.75
Gosha
D
Before sunrise... 124.68
Gosha
*** 46.33
Gosha
Rozhdesvenskie sketches 57.37
Gosha
lace 72.33
Gosha
D
*** 82.37
Gosha
Freezing 55.18
Gosha
 
 
***
 
 
***
Discussion