SELYANOCHKA 41.18
Evgeniy Ermakov2
D
*** 39.48
Evgeniy Ermakov2
*** 37.89
Evgeniy Ermakov
Anna 37.73
Evgeniy Ermakov
angel 34.15
Evgeniy Ermakov
Arina 33.70
Evgeniy Ermakov
In autumn park 32.71
Evgeniy Ermakov3
On the trail 31.47
Evgeniy Ermakov1
*** 31.26
Evgeniy Ermakov
No name 30.91
Evgeniy Ermakov
Rina 30.87
Evgeniy Ermakov1
On the bench 30.79
Evgeniy Ermakov2
*** 28.53
Evgeniy Ermakov
*** 27.84
Evgeniy Ermakov
SELF 27.59
Evgeniy Ermakov
*** 27.56
Evgeniy Ermakov
Stranger 25.96
Evgeniy Ermakov
LIDA 25.89
Evgeniy Ermakov1
Without words 24.96
Evgeniy Ermakov5
*** 24.59
Evgeniy Ermakov
*** 23.91
Evgeniy Ermakov
Babe 23.70
Evgeniy Ermakov
*** 23.68
Evgeniy Ermakov
Waiting for a friend 23.58
Evgeniy Ermakov3
Helen 23.46
Evgeniy Ermakov
*** 22.93
Evgeniy Ermakov
Vyborg Castle 22.73
Evgeniy Ermakov
 
 
***
 
 
***
Discussion