*** 107.83
Dmitriy Bukov1
*** 99.39
Dmitriy Bukov1
The Snow Maiden 98.30
Dmitriy Bukov
Winter has come! 98.00
Dmitriy Bukov
Goalkeeper 89.17
Dmitriy Bukov2
Lady in the City 87.41
Dmitriy Bukov3
*** 83.51
Dmitriy Bukov
Queen 82.59
Dmitriy Bukov2
Monastery 82.15
Dmitriy Bukov
special look 82.06
Dmitriy Bukov
Porta Delgada 80.21
Dmitriy Bukov
seriousness 78.11
Dmitriy Bukov2
*** 76.66
Dmitriy Bukov1
*** 75.59
Dmitriy Bukov
*** 73.70
Dmitriy Bukov
*** 73.21
Dmitriy Bukov
*** 72.41
Dmitriy Bukov
October 70.65
Dmitriy Bukov
*** 70.62
Dmitriy Bukov
D
Expression 70.58
Dmitriy Bukov2
Evening flight 68.87
Dmitriy Bukov
*** 67.36
Dmitriy Bukov
Track 66.99
Dmitriy Bukov
*** 66.59
Dmitriy Bukov
*** 65.22
Dmitriy Bukov1
Grand Canal 65.17
Dmitriy Bukov
*** 64.82
Dmitriy Bukov
Kuskovo 64.30
Dmitriy Bukov1
*** 63.98
Dmitriy Bukov2
*** 63.68
Dmitriy Bukov
The smell of autumn 62.38
Dmitriy Bukov
*** 61.60
Dmitriy Bukov
*** 61.07
Dmitriy Bukov
Three Plus Two 60.72
Dmitriy Bukov1
Through the glass 60.03
Dmitriy Bukov
Smile 59.63
Dmitriy Bukov
 
 
***
Discussion