*** 104.44
Dmitriy Bukov1
Goalkeeper 84.01
Dmitriy Bukov2
Monastery 78.81
Dmitriy Bukov
*** 78.32
Dmitriy Bukov1
*** 78.04
Dmitriy Bukov
special look 77.33
Dmitriy Bukov
Porta Delgada 76.94
Dmitriy Bukov
*** 75.92
Dmitriy Bukov1
*** 73.17
Dmitriy Bukov
Winter has come! 71.49
Dmitriy Bukov
October 68.58
Dmitriy Bukov
*** 68.42
Dmitriy Bukov
*** 65.71
Dmitriy Bukov
*** 64.22
Dmitriy Bukov
Track 63.65
Dmitriy Bukov
*** 63.04
Dmitriy Bukov1
*** 62.02
Dmitriy Bukov
Grand Canal 61.15
Dmitriy Bukov
*** 60.01
Dmitriy Bukov
Three Plus Two 58.14
Dmitriy Bukov1
*** 57.78
Dmitriy Bukov
The smell of autumn 57.12
Dmitriy Bukov
Through the glass 56.69
Dmitriy Bukov
Kuskovo 56.49
Dmitriy Bukov1
Team 54.91
Dmitriy Bukov
*** 54.80
Dmitriy Bukov
Tranquility 54.53
Dmitriy Bukov
Parting words 54.48
Dmitriy Bukov
Chupa Chups 54.41
Dmitriy Bukov
The road to autumn 53.61
Dmitriy Bukov
Breakthrough 53.03
Dmitriy Bukov
Italian noon 52.18
Dmitriy Bukov
*** 52.00
Dmitriy Bukov
factory 51.10
Dmitriy Bukov
*** 49.14
Dmitriy Bukov
*** 48.97
Dmitriy Bukov
 
 
***
Discussion