*** 109.40
Evgeniy Golubev6
*** 102.38
Evgeniy Golubev5
Nicholas-Perervinsky Monastery 96.94
Evgeniy Golubev6
it was the evening 93.93
Evgeniy Golubev3
Novospassky Monastery 90.75
Evgeniy Golubev4
Winter sketch 88.84
Evgeniy Golubev3
At sunset 87.33
Evgeniy Golubev2
No name 83.14
Evgeniy Golubev4
Black and white 81.85
Evgeniy Golubev2
*** 81.02
Evgeniy Golubev
The Winter's Tale 77.03
Evgeniy Golubev1
Nicholas-Perervinsky Monastery 75.15
Evgeniy Golubev4
 
 
***
Discussion