The Lake House 84.27
Elena Borzhkovskaya1
Lilac evening 81.00
Elena Borzhkovskaya1
misty dawn 80.71
Elena Borzhkovskaya1
Stairway to Heaven 80.44
Elena Borzhkovskaya
Evening light 74.64
Elena Borzhkovskaya
birch alley 64.84
Elena Borzhkovskaya
Let there be light 64.33
Elena Borzhkovskaya
Foggy morning 54.78
Elena Borzhkovskaya1
Sunset on the Baltic Sea 54.62
Elena Borzhkovskaya
Foggy sunrise 52.48
Elena Borzhkovskaya
 
 
***
Discussion