Ghostly all 101.87
Elena Borzhkovskaya
The Lake House 84.27
Elena Borzhkovskaya1
Lilac evening 83.49
Elena Borzhkovskaya1
misty dawn 80.71
Elena Borzhkovskaya1
Stairway to Heaven 80.44
Elena Borzhkovskaya
Evening light 79.03
Elena Borzhkovskaya
Black and white 69.50
Elena Borzhkovskaya1
Pastoral 68.93
Elena Borzhkovskaya
birch alley 64.84
Elena Borzhkovskaya
Let there be light 64.33
Elena Borzhkovskaya
about left ... 54.97
Elena Borzhkovskaya
 
 
***
Discussion