D
*** 121.08
Nikolai Morskiy
D
*** 112.09
Nikolai Morskiy
D
On Angara 101.40
Nikolai Morskiy2
D
*** 89.74
Nikolai Morskiy1
*** 87.91
Nikolai Morskiy
D
The smell of spring 87.06
Nikolai Morskiy2
D
Over Angara 85.17
Nikolai Morskiy1
D
*** 83.83
Nikolai Morskiy2
*** 82.40
Nikolai Morskiy
*** 81.55
Nikolai Morskiy
*** 79.38
Nikolai Morskiy
D
*** 79.21
Nikolai Morskiy3
*** 77.97
Nikolai Morskiy
D
girlfriend 76.47
Nikolai Morskiy2
*** 75.59
Nikolai Morskiy
Evening 73.12
Nikolai Morskiy
*** 72.08
Nikolai Morskiy
*** 71.64
Nikolai Morskiy
*** 71.17
Nikolai Morskiy
*** 70.47
Nikolai Morskiy
 
 
***
Discussion