D
*** 121.08
Nikolai Morskiy
D
*** 112.09
Nikolai Morskiy
D
On Angara 101.40
Nikolai Morskiy2
D
*** 89.74
Nikolai Morskiy1
*** 87.91
Nikolai Morskiy
D
Over Angara 85.17
Nikolai Morskiy1
D
*** 83.83
Nikolai Morskiy2
*** 81.55
Nikolai Morskiy
*** 79.38
Nikolai Morskiy
D
*** 79.21
Nikolai Morskiy3
D
girlfriend 76.47
Nikolai Morskiy2
Evening 73.12
Nikolai Morskiy
*** 71.64
Nikolai Morskiy
*** 71.17
Nikolai Morskiy
D
*** 69.03
Nikolai Morskiy
*** 68.50
Nikolai Morskiy
*** 67.89
Nikolai Morskiy
At the road 67.00
Nikolai Morskiy2
September already 66.94
Nikolai Morskiy1
*** 66.79
Nikolai Morskiy
 
 
***
Discussion