Merry Christmas 70.50
Yuriy Kovalev4
*** 62.58
Yuriy Kovalev3
Sergiev Posad 61.72
Yuriy Kovalev2
*** 58.65
Yuriy Kovalev3
Winter landscape 57.89
Yuriy Kovalev3
*** 57.53
Yuriy Kovalev4
Happy New Year! 55.41
Yuriy Kovalev1
Winter Sunset 54.23
Yuriy Kovalev4
Watercolor 49.55
Yuriy Kovalev2
Africa 49.09
Yuriy Kovalev4
*** 48.70
Yuriy Kovalev2
*** 47.24
Yuriy Kovalev3
*** 47.04
Yuriy Kovalev2
Sunset 46.96
Yuriy Kovalev4
*** 42.81
Yuriy Kovalev2
snowing 42.00
Yuriy Kovalev1
*** 41.75
Yuriy Kovalev
D
*** 41.68
Yuriy Kovalev1
*** 41.25
Yuriy Kovalev1
Stream 40.93
Yuriy Kovalev1
*** 40.31
Yuriy Kovalev2
In the old town 39.52
Yuriy Kovalev3
*** 38.69
Yuriy Kovalev
D
*** 38.47
Yuriy Kovalev2
Moscow Zlatoglavaya 38.12
Yuriy Kovalev4
Road 37.88
Yuriy Kovalev1
Dusk 37.63
Yuriy Kovalev6
*** 37.59
Yuriy Kovalev3
In summer 36.62
Yuriy Kovalev3
Venice 36.58
Yuriy Kovalev1
*** 36.26
Yuriy Kovalev2
Evening 36.19
Yuriy Kovalev4
*** 35.90
Yuriy Kovalev1
Wish you were here 35.45
Yuriy Kovalev1
*** 35.39
Yuriy Kovalev1
The Winter's Tale 35.36
Yuriy Kovalev1
 
 
***
Discussion