D
*** 107.25
Juriy Ivanov3
D
At dawn 107.12
Juriy Ivanov2
D
Morning 91.95
Juriy Ivanov5
The sun rises ... 90.54
Juriy Ivanov3
*** 82.87
Juriy Ivanov1
*** 78.32
Juriy Ivanov
*** 74.98
Juriy Ivanov1
Morning 74.03
Juriy Ivanov1
Autumn sunrise 73.96
Juriy Ivanov2
Autumn light 73.88
Juriy Ivanov2
*** 73.75
Juriy Ivanov
Foggy morning 72.82
Juriy Ivanov1
Sunny morning 71.45
Juriy Ivanov1
day out ... 68.74
Juriy Ivanov2
*** 67.09
Juriy Ivanov2
Foggy morning 65.48
Juriy Ivanov
*** 65.02
Juriy Ivanov
Before the storm 62.55
Juriy Ivanov
silent autumn 62.37
Juriy Ivanov
Foggy morning 61.12
Juriy Ivanov1
Before Sunrise 60.97
Juriy Ivanov1
Winter fog 59.56
Juriy Ivanov
*** 59.39
Juriy Ivanov1
The road in the morning 59.11
Juriy Ivanov
*** 58.74
Juriy Ivanov1
*** 58.66
Juriy Ivanov1
Before the storm 58.01
Juriy Ivanov2
April morning 57.86
Juriy Ivanov3
Pasque-flower 57.34
Juriy Ivanov
Autumn landscape 57.10
Juriy Ivanov
Reflection 56.47
Juriy Ivanov
Spring is coming ... 56.27
Juriy Ivanov3
At dawn 55.76
Juriy Ivanov
*** 55.23
Juriy Ivanov1
Morning clouds 55.09
Juriy Ivanov
*** 53.49
Juriy Ivanov
 
 
***
 
 
***
Discussion