D
*** 107.25
Juriy Ivanov3
The sun rises ... 90.54
Juriy Ivanov3
*** 78.32
Juriy Ivanov
Autumn sunrise 73.96
Juriy Ivanov2
Autumn light 72.71
Juriy Ivanov2
Sunny morning 71.45
Juriy Ivanov1
*** 70.96
Juriy Ivanov
*** 67.09
Juriy Ivanov2
silent autumn 62.37
Juriy Ivanov
Winter fog 59.56
Juriy Ivanov
April morning 57.86
Juriy Ivanov3
Autumn landscape 57.10
Juriy Ivanov
At dawn 55.76
Juriy Ivanov
The sun rises ... 53.39
Juriy Ivanov2
Sunny morning 53.04
Juriy Ivanov2
Autumn sunrise 52.92
Juriy Ivanov
Quiet morning 51.68
Juriy Ivanov
At dawn 51.10
Juriy Ivanov
Pasque-flower 50.43
Juriy Ivanov1
At dawn 50.34
Juriy Ivanov
*** 49.86
Juriy Ivanov1
*** 49.34
Juriy Ivanov
Autumn 49.02
Juriy Ivanov1
spring morning 48.33
Juriy Ivanov1
*** 48.18
Juriy Ivanov
*** 48.04
Juriy Ivanov
Remembering summer 47.24
Juriy Ivanov
Before the rain 46.55
Juriy Ivanov1
Foggy morning 44.81
Juriy Ivanov1
*** 44.12
Juriy Ivanov
*** 44.07
Juriy Ivanov1
Winter 44.00
Juriy Ivanov1
*** 43.33
Juriy Ivanov
Fog and sun 43.10
Juriy Ivanov
*** 43.08
Juriy Ivanov
*** 42.49
Juriy Ivanov
 
 
***
Discussion