*** 77.08
Juriy Ivanov
Autumn sunrise 72.79
Juriy Ivanov2
silent autumn 62.37
Juriy Ivanov
Autumn landscape 57.10
Juriy Ivanov
At dawn 55.76
Juriy Ivanov
Autumn sunrise 52.92
Juriy Ivanov
Autumn 49.02
Juriy Ivanov1
spring morning 48.33
Juriy Ivanov1
*** 48.15
Juriy Ivanov1
*** 47.58
Juriy Ivanov
*** 44.12
Juriy Ivanov
*** 44.07
Juriy Ivanov1
*** 43.33
Juriy Ivanov
Fog and sun 43.10
Juriy Ivanov
*** 43.08
Juriy Ivanov
Winter 41.95
Juriy Ivanov1
*** 41.65
Juriy Ivanov
*** 40.67
Juriy Ivanov
*** 40.63
Juriy Ivanov1
Autumn landscape 40.46
Juriy Ivanov
Foggy morning 40.36
Juriy Ivanov1
*** 39.85
Juriy Ivanov
*** 39.02
Juriy Ivanov
*** 38.64
Juriy Ivanov1
At dawn 38.43
Juriy Ivanov
*** 38.20
Juriy Ivanov
*** 36.83
Juriy Ivanov
The sun rises ... 35.46
Juriy Ivanov
winter has come 33.33
Juriy Ivanov
Reflection 32.06
Juriy Ivanov1
Temple 30.12
Juriy Ivanov
Foggy morning 29.95
Juriy Ivanov
*** 29.55
Juriy Ivanov
Summer 28.39
Juriy Ivanov1
Autumn 28.11
Juriy Ivanov
*** 27.99
Juriy Ivanov
 
 
***
Discussion