Morning 122.58
Vitaliy Zheldak
slice November 102.02
Vitaliy Zheldak
D
At one of the planets, too, 'Winter 101.31
Vitaliy Zheldak
cold start 52.93
Vitaliy Zheldak
wood stairs going down in the fall ... 48.74
Vitaliy Zheldak
July heat 45.88
Vitaliy Zheldak
turn and distance 45.15
Vitaliy Zheldak
hazy 42.14
Vitaliy Zheldak
first frost 40.88
Vitaliy Zheldak
tprrrrrr! 40.75
Vitaliy Zheldak
in the colors of the last summer day 40.65
Vitaliy Zheldak
the memory of trees 39.33
Vitaliy Zheldak
Yesterday the second month of summer 39.15
Vitaliy Zheldak
along the path of the mist 34.91
Vitaliy Zheldak
Heat 2 34.52
Vitaliy Zheldak
balance 33.63
Vitaliy Zheldak
quiet 32.93
Vitaliy Zheldak
Fall Home 30.52
Vitaliy Zheldak
soon summer 26.63
Vitaliy Zheldak
somewhere on the equator of the summer 26.58
Vitaliy Zheldak
drawing a cloud 3 25.82
Vitaliy Zheldak
Small Spoon 25.26
Vitaliy Zheldak
Winter theme 25.18
Vitaliy Zheldak
forestless 24.95
Vitaliy Zheldak
autumn, nedremuchy 24.17
Vitaliy Zheldak
clouds 23.72
Vitaliy Zheldak
loneliness June 23.56
Vitaliy Zheldak
Field oasis 21.55
Vitaliy Zheldak
Letnelugovaya 21.00
Vitaliy Zheldak
before dawn ... 20.21
Vitaliy Zheldak
Soft Field 19.50
Vitaliy Zheldak
*-*-*-* 19.44
Vitaliy Zheldak
quiet evening by the river 19.34
Vitaliy Zheldak
Chernigov Parliament 19.28
Vitaliy Zheldak
Chernigov motivated 19.24
Vitaliy Zheldak
castle 18.69
Vitaliy Zheldak
 
 
***
 
 
***
Discussion