D
*** 163.33
Nikolai Isaakov6
D
November 152.20
Nikolai Isaakov2
D
*** 141.53
Nikolai Isaakov3
D
Morning 136.06
Nikolai Isaakov3
D
*** 135.94
Nikolai Isaakov8
D
Collection 133.48
Nikolai Isaakov2
D
November 133.42
Nikolai Isaakov2
D
Islet 130.56
Nikolai Isaakov3
D
*** 123.67
Nikolai Isaakov4
D
*** 120.60
Nikolai Isaakov2
D
Mountain Stream 116.29
Nikolai Isaakov3
D
Sugarloaf 111.91
Nikolai Isaakov2
*** 111.10
Nikolai Isaakov1
*** 106.33
Nikolai Isaakov
*** 106.16
Nikolai Isaakov2
*** 105.72
Nikolai Isaakov
Village 102.75
Nikolai Isaakov2
*** 102.41
Nikolai Isaakov1
*** 101.72
Nikolai Isaakov2
*** 100.57
Nikolai Isaakov
*** 100.15
Nikolai Isaakov3
Cape Roca 99.24
Nikolai Isaakov
Pass Katu-Yaryk 97.58
Nikolai Isaakov3
Iguazu Falls 92.44
Nikolai Isaakov1
D
July morning 90.78
Nikolai Isaakov
Hallstatt 89.73
Nikolai Isaakov
*** 89.49
Nikolai Isaakov
Dead Sea 89.15
Nikolai Isaakov1
 
 
***
 
 
***
Discussion